Alapszabályzat

Az Egyesületekről Szóló Törvény 10., 11. és 12-es paragrafusaival összhangban (a Szerb Köztársaság hivatalos lapja 51/09) a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület, 2010. május 25-én megtartott Közgyűlése elfogadta

A  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ DIÁKSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYÁT

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület /a továbbiakban: Egyesület/
Alapszabálya a következő célokat szabályozza:

-az Egyesület jogi státusát, elnevezését és székhelyét,
-az Egyesület ismertetőjelét, és pecsétjét,
-a tagok belépésének módját, és a tagság megszűnését,
-a tagok jogait, kötelességét, felelősségét,
-az Egyesület szerveinek jogkörét,
-az Egyesület képviseletét,
-az Egyesület anyagi eszközei megszerzésének módját, azokkal való rendelkezést és a döntéshozatal módját,
-az azonos vagy hasonló tevékenységű egyesületekkel és szervezetekkel való együttműködést,
-az Egyesület Alapszabálya kiegészítésének és módosításának módját,
-az Egyesület tevékenységéről a nyilvánosság és a tagság tájékoztatásának módját, és
-az Egyesület megszűnése esetén az anyagi eszközök feletti rendelkezésről.

2. szakasz

Az Egyesület célja diáksegélyezés, a tehetséges diákok támogatása.
Az Egyesület jóakaratú, nem kormányzati és nem profit orientált Egyesület, amely meghatározatlan időre lett alapítva, azzal a célkitűzéssel, hogy segítse, cselekvésre és önszerveződésre ösztönözze a diákokat, továbbá hogy erősítse kapcsolataikat civil szervezetekkel.
Az Egyesület célja a tudáson alapuló társadalom létrehozása, az egész életen át tartó tanulás ösztönzése és meghonosítása. A diákok oktatással történő felkészítése az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz.

3. szakasz

Az Egyesület a saját céljai elérése érdekében:

– kapcsolatot tart fenn és együttműködik az országban lévő más diáksegélyező egyesületekkel,
– társadalmi kérdésekben véleményt nyilvánít,
– tagjai és az érdeklődők részére rendezvényeket szervez,
– tanfolyamok, továbbképzések, előadások révén előmozdítja tagjai és az érdeklődők tudását,
– kapcsolatot tart fenn és együttműködik külföldi szervezetekkel, valamint velük közös rendezvények szervezésével is segíti az egységes Európa kialakulását,
– biztosítja a tevékenységét érintő információk áramlását,
– tagjait és az érdeklődőket rendszeresen tájékoztatja az őket érintő kérdésekről,
– tagjai és más jelentkezők segítségével és együttműködésével szociális, családsegítő és karitatív tevékenységet fejt ki, szervez, illetve támogat.

Az Egyesület jelzett tevékenysége keretében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

– diák és családsegítés;
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
– kulturális tevékenység;
– kulturális örökség megóvása;
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
– az euroatlanti integráció elősegítése.

4. szakasz

Az Egyesület neve:

Удружење за помоћ ученика Kosztolányi Dezső
Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület
Association for student’s assistants “Kosztolányi Dezső”

Az Egyesület rövidített neve: KODDE
Az Egyesület székhelye: Szabadka, Ago Mamužić u. 13/II.
Az Egyesület tevékenységét a Szerb Köztársaság területén belül valósítja meg.

5. szakasz

Az Egyesület tagja lehet minden olyan nagykorú, szerbiai állampolgársággal rendelkező személy, aki elfogadja az Egyesület céljait és Alapszabályát és a belépési szándéknyilatkozatát elküldi az Egyesület Közgyűlésének.

6. szakasz

A belépésről szóló határozatot az Egyesület Közgyűlése hagyja jóvá, és döntéséről értesíti a belépni szándékozót.
A tagság megszűnhet: a jelen Alapszabály tiszteletben nem tartásával illetve az Egyesület jó hírének megsértésével, valamint a tag elhalálozásával.
A tagság megszűnéséről a Közgyűlés hoz döntést, és írásban értesíti a tagot.
A tag, írásban kérheti tagsági viszonyának megszüntetését, melyről a Közgyűlés hoz döntést.
A tag részére biztosítani kell a lehetőséget, hogy közölje, kilépésnek okát az Egyesületből.

7. szakasz

Az Egyesület tagjának jogai:

– a többi taggal egyenjogúan részt vesz az Egyesület céljainak megvalósításában,
– részt vesz az Egyesület Közgyűlésének munkájában,
– az Egyesületben választ és választható,
– időben és pontosan értesül az Egyesület munkájáról és tevékenységéről.

Az Egyesület tagjának kötelességei:

– aktívan hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához,
– érdeklődéséhez mérten részt vesz az Egyesület tevékenységében,
– egyéb, az Igazgató Bizottság által előzőleg jóváhagyott tevékenységet folytat.

8. szakasz

Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Igazgató Bizottság és a Felügyelő Bizottság.

9. szakasz

Az Egyesület Közgyűlését az Egyesület összes tagja alkotja.
A Közgyűlés legalább évente egyszer tart rendes ülést.

Rendkívüli ülést az Igazgató Bizottság döntése alapján, illetve legkevesebb a tagok egyharmada + 1 fő kérésére lehet összehívni. A Közgyűlés rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó kérelmet az Igazgató Bizottsághoz kell írásban megküldeni, melyben a rendkívüli ülés okát is fel kell tüntetni.

A Közgyűlés ülését az Igazgató Bizottság elnöke hívja össze, írásban értesítve a tagságot, mely tartalmazza a Közgyűlés ülésének helyét és idejét, valamint a tervezett napirendi pontokat is.  Az ülésen az Igazgató Bizottság elnöke elnököl.

A Közgyűlés hatásköre:

– munka és program tervet határoz meg,
– elfogadja, javítja és kiegészíti az Alapszabályt,
– megválasztja az Igazgató Bizottság tagjait,
– évente egyszer meghallgatja az Igazgató Bizottság beszámolóját,
– meghatározza a gazdasági tervet,
– meghatározza a tagsági díj nagyságát,
– határozatot hoz az Alapszabály módosításáról és az Egyesület munkájának beszüntetéséről.

A Közgyűlés jogerős döntést akkor hozhat, ha jelenlevő tagjainak legalább fele plusz egy fő szavaz a döntésre (egyszerű többségi szavazás).
A Közgyűlés a jelenlevő tagok többségének döntésével dönt.
A Statútummal kapcsolatos kiegészítéséket és javításokat, az alapszabályi változásokat és az Egyesület tevékenységének beszüntetését a Közgyűlés jelen levő tagjainak kétharmada plusz egy fő döntésével hozza meg (abszolút többségi szavazás).

10. szakasz

Az Igazgató Bizottság az Egyesület azon végrehajtó szerve, mely az Egyesület jelen Statútumában meghatározott céljainak megvalósításán dolgozik.

Az Igazgató Bizottságnak 7 (hét) tagja van, melyet a Közgyűlés választ és hív vissza.

Az Igazgató Bizottság tagjainak megbízása a megválasztás napjától számított 4 évig terjed, és az Igazgató Bizottság azonos összetételben újra választható.

Az Igazgató Bizottság saját soraiból elnököt és alelnököt választ.

11. szakasz

Az Igazgató Bizottság Elnöke az Egyesület jogi képviselője, és pénzügyi joga és kötelezettségei vannak. Mandátuma az Igazgató Bizottság mandátumával azonos, illetve az Igazgató Bizottság általi visszahívásig érvényes.

12. szakasz

Az Igazgató Bizottság:

– a Közgyűlés közti időben vezeti az Egyesület munkáját, és határozatokat hoz az Egyesület céljainak elérése érdekében,
– megszervezi az Egyesület rendes tevékenységét,
– engedélyezi az egyes eseti tevékenységeket az Egyesület tagjai számára,
– pénzügyi döntéseket hoz,
– határozatot hoz a Statútum javítása és bővítése érdekében, saját elhatározásából, vagy az Egyesület tagsága legkevesebb 20 százalékának kérésére, melyet az Egyesület Közgyűlése elé terjeszt elfogadás céljából,
– határozatot hoz az Egyesületekről szóló törvény 25. szakasz 2. bekezdése értelmében, valamint szükség esetén meghatározza az Egyesület képviseletét azon munka elvégzésére,
– a Törvényben illetve jelen Alapszabályzatban meghatározatlan kérdésekben határozatot hoz.

Az Igazgató Bizottság határozatképes, ha legalább a Bizottság tagjainak fele plusz egy fő jelen van.

13. szakasz

Felügyelő bizottság

A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület gazdasági-pénzügyi tevékenységének ellenőrzése melyről az Egyesület Igazgató Bizottságát értesíti.

A Felügyelő bizottságnak 3 tagja van, melyeket a Közgyűlés választ. Mandátumuk 4 évig szól és újraválaszthatóak.

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés minden ülésére jelentést készít.

A Felügyelő Bizottság saját soraiból elnököt választ.

14. szakasz

Az Egyesület munkája nyilvános.

Az Egyesület tevékenységéről az Igazgató Bizottság gondoskodik, valamint a tagság és a közvélemény megfelelő tájékoztatásáról. A tájékoztatás történhet belső csatornán, illetve sajtóközlemény útján egyaránt.

Az évi zárszámadást, a Közgyűlés ülését megelőzően a Felügyelő Bizottság ellenőrzi és a Közgyűlésen a tagságnak erről beszámolót tart.

Az Egyesület tevékenységéről szóló jelentést az Igazgató Bizottság készíti el és erről a Közgyűlésen az Egyesület tagságát az Igazgató Bizottság elnöke tájékoztatja.

15. szakasz

Központi Iroda

A Központi Iroda az Egyesület székhelyén működik.
Az iroda feladata: az Egyesület és szervei munkájának koordinálása, az Egyesület tevékenységének megszervezése, adminisztratív teendők, archívum kezelése.
A Központi Irodát az Irodavezető vezeti, akit az Igazgató Bizottság nevez ki és hív vissza. Az irodavezető feladata a Központi Iroda működésének a megszervezése. Az Irodavezető az Egyesület archívumának és adminisztrációjának őre, gondoskodik a megfelelő adminisztrálásról és könyvelésről, a törvényben előírt kitételek alapján.

16. szakasz

Az Egyesület a vagyonát tagdíjakból, segélyekből, adományokból, ajándékokból,   nyílt pályázaton való részvételből és egyéb, a törvényben megengedett módon biztosítja.

17. szakasz

Az Egyesület megszűnik:

– a Közgyűlés döntése alapján,
– amennyiben céljai megvalósultak,
1.a törvényben előírt esetekben.

Amennyiben tevékenysége megszűnik, vagyonának utódlásáról a Közgyűlés
dönt.

18. szakasz

Az Egyesület kör alakú bélyegzővel rendelkezik, melynek tartalma:

Удружење за помоћ ученика Kosztolányi Dezső – Суботица
Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület – Szabadka
Association for student’s assistants “Kosztolányi Dezső” – Subotica

A bélyegző közepén az Egyesület jelképe áll.

19. szakasz

Mindazon kérdések eljárásánál, melyeket nem tárgyal jelen alapszabályzat, az Egyesületekről szóló törvény a mérvadó.

Szabadka, 2010. május 25.

Bába Rózsa,

a Közgyűlés munkaelnökségének elnöke